Come fly with us!

3 luchtdopen te winnen

Maak kans op een luchtdoop tijdens De Week van de Verpleegkundigen 2022 op 3, 4, 5 en 6 oktober 2022 in het Kursaal van Oostende!

Wedstrijdreglement

1. Organisatie

1.1 De wedstrijd ‘Come fly with us!’ wordt georganiseerd door BV Onze Zorg met maatschappelijke zetel te Morekstraat 448 9032 Wondelgem, hierna genoemd Onze Zorg. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Onze Zorg.

1.2 Onze Zorg behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. zonder dat Onze Zorg daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden en staking of wijziging van de wedstrijd zal door Onze Zorg bekend worden gemaakt via de website www.onzezorg.be. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

1.3 Onze Zorg behoudt zich het recht voor om inzendingen die niet haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

2. Deelname

2.1 Deelname aan de wedstrijd is zonder aankoopverplichting en loopt van 03/10/2022 tot en met 06/10/2022.

2.2 Medewerkers van Onze Zorg en anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs.

2.3 Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied. Deze wedstrijd staat open voor iedereen die woonachtig is in België en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.

2.4 Elke deelnemer heeft recht op 1 deelname.

2.5 Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de wedstrijdvoorwaarden zoals in dit document beschreven.

3. Wedstrijd

3.1 De wedstrijd loopt van 03/10/2022 09u00 tot en met 06/10/2022 20u00. Deelnames erna zullen niet meer in aanmerking komen.

3.2 Om deel te nemen aan de wedstrijd dienen deelnemers volgende handelingen uit te voeren op de deelnameformulieren:

  • De gevraagde contactgegevens van de deelnemer volledig en correct opgeven (voornaam, achternaam, emailadres).

Enkel volledig en correct ingevulde deelnameformulieren komen in aanmerking.

3.3 Toekenning van de prijs gebeurt op basis van willekeurige trekking.

3.4 De winnaars zullen persoonlijk worden gecontacteerd via het opgegeven e-mailadres. En dit uiterlijk, 4 weken na het afsluiten van de wedstrijd. Geen verdere communicatie over de winnaar zal gedaan worden.

3.5 Indien de winnaar niet reageert op het bericht van zijn winst binnen de 72u vervalt zijn recht op de prijs en wordt deze toegekend aan volgende mogelijke winnaar in rij door Onze Zorg geselecteerd.

3.6 De winnaar zal contact moeten opnemen met Onze Zorg om zijn prijs te kunnen ontvangen.

Dit kan via volgende contactgegevens:
Onze Zorg, Morekstraat 448 9032 Wondelgem
tel: 0495 88 46 79
mail: info@onzezorg.be

4. Privacy

4.1 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Onze Zorg kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

4.2 De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze wedstrijd worden verwerkt door Onze Zorg met inachtneming van de privacyverklaring van Onze Zorg, zoals vermeld op www.onzezorg.be.

4.3 De door de deelnemer in verband met de wedstrijd aan Onze Zorg verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de Persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonlijke gegevens. Dit bestand zal door Onze Zorg gebruikt worden in het kader van huidige wedstrijd én om toe te voegen aan zijn mailingbestand om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over aanbiedingen van Onze Zorg.

4.4 Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.

5. Prijzen

5.1 In deze wedstrijd worden de volgende prijzen toegekend:

  • 3 luchtdopen waarbij de winnaar kan meevliegen in een sportvliegtuig onder begeleiding van een professioneel piloot. 

5.2 De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgewisseld noch worden omgezet. De winnaars hebben enkel het recht om hun prijs te aanvaarden of te weigeren.

6. aansprakelijkheid

6.1 Onze Zorg is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de wedstrijd. Onze Zorg draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de wedstrijd, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Onze Zorg is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Onze Zorg is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

7. Slotbepalingen

7.1 Op deze promotie is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de wedstrijdvoorwaarden of de wedstrijd dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.

7.2 Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de wedstrijd of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen Onze Zorg:

Per telefoon op het nummer 0495 88 46 79
via email: info@onzezorg.be

Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met Onze Zorg, krijgt u telefonisch of per email antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 3 oktober 2022.